Klachtenreglement

“Play is our brain’s favorite way of learning.”
(Diane Ackerman)

Inleiding

De Stichting Kinderopvang Nuth heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de Manager Kinderopvang. Zij is te bereiken per email: kdv@kinderopvangnuth.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang gevestigd in Den Haag, Postbus 90600, 2509 LP of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie gevestigd in Den Haag, Postbus 90600, 2509 LP.
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op onze website: skn@kinderopvangnuth.nl.

1. Definities

Organisatie:
Stichting Kinderopvang Nuth (SKN)

Medewerker:
De medewerker, werkzaam bij SKN

Manager Kinderopvang:
De medewerker waar de klachten binnenkomen, die de procedure bewaakt en klachten afhandelt uit hoofde van de directeur, hier verder genoemd manager kinderopvang.

Ouder:
Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten van de kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn- of haar kinderen.

Klager:
De ouder die een klacht indient

Klacht:
Schriftelijke uiting van ongenoegen.

Klachtloket Kinderopvang:
Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation.

Geschillencommissie:
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor bindende geschillenafhandeling.

Schriftelijk:
Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daar tegen verzet.

2. Voortraject klacht

Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de manager kinderopvang. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.

3. Indienden klacht

3.1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 1 maand als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht.

3.2. Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten

4. Behandeling klacht

4.1. De manager kinderopvang draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht.

4.2. De manager kinderopvang bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de
ouder.

4.3. De manager kinderopvang houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.

4.4. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.

4.5. Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.

4.6. De manager kinderopvang bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de manager kinderopvang de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.

4.7. De klager ontvangt mondeling/schriftelijk een gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

5. Externe klachtafhandeling

5.1. Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie.

5.2. De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.

5.3. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

5.4. De klacht dient binnen 12 maanden, na het ontstaan van de klacht bij SKN ingediend te worden bij de Geschillencommissie.