Privacy beleid

“Play is our brain’s favorite way of learning.”
(Diane Ackerman)
Stichting Kinderopvang Nuth (SKN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SKN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als SKN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Verwerking van persoonsgegevens van Ouders Persoonsgegevens van ouders worden door SKN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het contract;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKN de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Burgerlijke staat;
 • Bankrekening;
 • Salarisgegevens;
 • BSN-nummer.
Uw persoonsgegevens worden door SKN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Algemene gegevens voor de looptijd van het contract tot 1 jaar na afloop;
 • Financiële gegevens voor de looptijd van het contract tot 7 jaar na afloop.
Verwerking van persoonsgegevens van Opvangkinderen Persoonsgegevens van opvangkinderen worden door SKN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het contract;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKN de volgende persoonsgegevens van het kind vragen:
 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • Gegevens betreffende de gezondheid.
De persoonsgegevens van het kind worden door SKN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Algemene gegevens voor de looptijd van het contract tot 1 jaar na afloop;
 • Financiële gegevens voor de looptijd van het contract tot 7 jaar na afloop.
Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers Persoonsgegevens van medewerkers worden door SKN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKN de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • Verklaring omtrent gedrag.
Uw persoonsgegevens worden door SKN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Arbeidsovereenkomst plus wijzigingen, correspondentie inzake benoeming, promotie en ontslag, afspraken m.b.t. PVT: tot 2 jaar na einde dienstverband;
 • Loonbelastingverklaring en kopie identiteitsbewijs: tot 5 jaar na einde dienstverband;
 • Aanvullende arbeids- en salarisafspraken: tot 7 jaar na einde dienstverband.
Verwerking van persoonsgegevens van Gastouders Persoonsgegevens van gastouders worden door SKN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitvoering geven aan de overeenkomst tussen gastouderbureau en gastouders.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeenkomst tussen gastouderbureau en gastouders.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKN de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • Verklaring omtrent gedrag.
Uw persoonsgegevens worden door SKN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Overeenkomst plus wijzigingen: tot 2 jaar na einde overeenkomst;
 • Kopie identiteitsbewijs: tot 5 jaar na einde overeenkomst.
Verwerking van persoonsgegevens van Bestuursleden Persoonsgegevens van bestuursleden worden door SKN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Bestuurslidmaatschap.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De inschrijving in de Kamer van Koophandel.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKN de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door SKN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel als bestuurslid bij SKN
Verwerking van persoonsgegevens van Zakelijke relaties Persoonsgegevens van zakelijke relaties worden door SKN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge toestemming en/of afgifte visitekaartje.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKN de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door SKN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een zakelijke relatie en/of geïnteresseerde.
Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent gedrag (VOG);
 • De continu screening;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn SKN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens SKN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Contactgegevens Stichting Kinderopvang Nuth Postbus 22139 6360 AC Nuth Tel: 045-5244323 skn@kinderopvangnuth.nl